สรุปการอบรม wordpress อ.บุญเลิศ


Blog พัฒนาขึ้นมาด้วยแนวคิด
*Web 2.0
1.ให้ทุกคนมีส่วนร่วม
2.นำเสนอเนื้อหามากกว่าที่มากกว่า Text
3.ผสานพลังด้วยเครื่องมือที่หลากหลายบนเน็ต Mash-Up
*SEO Continue reading

Advertisements

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ


ขอขอบคุณ ผศ.ดร.นิภา  แก้วศรีงาม เป็นผู้ชี้นำให้ความรู้ค่ะ

การสื่อสารอย่างไรให้งานสำเร็จ  จันทิมา  เจริญผล เรียบเรียง

  1. กำหนดจุดประสงค์

กรณีที่ 1 ไม่บอกจุดประสงค์

ให้วาดรูปรูปหนึ่ง  วาดสามเหลี่ยมหน้าจั่ว 1 รูป  >>> วาดเส้นตรงจำนวน 3 เส้น ที่ขนานกัน  ด้านข้างของ สามเหลี่ยมหน้าจั่ว  ทั้ง 2 ข้าง  >>> วาดวงกลมตรงกลางเล้นตรงทั้ง 2 ข้าง >>> ใส่หูกับภาพ >>>

Continue reading

การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย มหาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี


สรุปเนื้อหาการอบรม  ……. 1.  ผศ.สุมานิการ์  จันทร์บรรเจิด  บรรยาย เรื่อง ความขัดแย้งกับการพัฒนาองค์กร  ในหัวข้อ  ความหมาย สาเหตุ ประเภท  แนวคิด พัฒนาการของความขัดแย้ง

No Problem  No Progress  “ที่ใดไม่มีปัญหาที่นั่นไม่มีความก้าวหน้า” อยู่ด้วยความเข้าใจใช้ความขัดแย้งให้เป็น

แนวคิดของความขัดแย้ง =  ความคาดหวัง           ความขัดแย้ง          ความไว้วางใจ

เครื่องช่วยกำจัดความขัดแย้ง 

  1. ฟังอย่างตั้งใจ
  2. ไม่พูดขณะที่ฟัง
  3. สบตา
  4. พยัคหน้า ส่งเสียง เออ !  ออ!
  5. การกล่าวคำทวน (เนื้อหาและความรู้สึก)
  6. ถามคำถาม/ตอบคำถาม อย่าตอบซี้ซั่ว
  7. วัฒนธรรมที่แตกต่าง  : ภาษา ท่าทาง เก็บนิสัยส่วนตัวอย่าให้คนอื่นจับได้

Continue reading